Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Starten - hva er riktig og viktig?

Norge er en nasjon som hevder seg svært godt i idrett i forhold til folketallet. En vesentlig årsak ser ut til å være at vi i så mange grener har vært dyktige til å samle, utvikle og utnytte kompetanse. Når norsk hurtigløpsport har opplevd mindre suksess i de senere år, så tror jeg det kommer av at vi etter hvert har en gammeldags og mangelfull kunnskap om selve skøyteteknikken. Norske løpere viser en del tekniske svakheter, og teknikkdiskusjonen i Norge er preget av en del ubegrunnede påstander og en del synsing. I Nederland for eksempel er det flere forskere som har befattet seg med skøyteteknikk, noe som bl.a. har frembrakt klappskøyta og en doktoravhandling (kanskje flere for det jeg vet).

Hurtigløp er en utpreget teknisk idrett. De fysiske forutsetninger må selvsagt være på topp, men det er teknikken som omsetter utholdenhet, styrke etc. til fart. Når det gjelder fysisk og mental trening, regner jeg med at ”NSF Kompendium” (utgitt våren 2004 og finnes under ”Utvikling” på Skøyteforbundets hjemmeside) er et bra grunnlag for høynet standard på treningsarbeidet. En kan neppe si det samme når det gjelder teknikktrening. For det første – av kompendiets 33 sider er bare 1½ side viet teknikk! Er denne fordelingen symptomatisk for hvilken vekt som legges på teknikk? For det andre har kapitlet en form som jeg vanskelig kan forstå er egnet til teknikktrening. Instruksjonene er mangelfulle, upresise og ubegrunnede foruten at de er preget av dårlig norsk språk. Én instruksjon er veldig presist angitt. I kapitlet ”Start teknikk” står det bl.a. at i ”en god start teknikk posisjon” skal mer enn 50% av vekten være plassert over bakre ben. Jeg tolker ”start teknikk posisjon” som startstilling, og jeg undrer hva grunnlaget er for den anbefalte vektfordelingen.

I det følgende skal jeg forsøke å vise at denne vektfordelingen er feil, og hva som isteden er riktig og viktig. La meg først slå fast at med startstilling mener jeg stillingen som inntas mens en venter på startsignalet, mens med start mener jeg bevegelsene umiddelbart etter at startsignalet er gått. Det er sikkert mange oppfatninger av hva som er en god startstilling, men jeg tror det går an å være enige om at det som selve startstillingen må tilstrebe, er å skaffe det best mulige utgangspunktet for starten. La meg derfor først se detaljert på starten.

I det øyeblikket startsignalet går, er alle bevegelser rettet mot å få størst mulig akselerasjon i løpsretningen. Særlig er dette viktig på de korteste distansene. Bevegelsene består i at det fremre benet løftes og føres fremover slik at det bakerste benet blir eneste berøringspunkt med isen. Samtidig strekkes det bakerste benet ut med størst mulig kraft slik at kroppen skyves framover. Deretter settes det fremre benet ned til fraskyv, det bakerste føres fremover, osv. Armbevegelsene går motsatt av benbevegelsene. I den første fasen av starten ligger kroppens tyngdepunkt klart foran berøringspunktet med isen. En del studier som jeg gjorde med video under World Cup-stevnet på Hamar i 2002, viser at kroppens hellningsvinkel ved den første bevegelsen er rundt 35-40°. Jeg kaller denne hellningsvinkelen for utgangsvinkelen, og den er definert som vinkelen mellom loddlinjen ned på den bakre skøytas berøringspunkt med isen, og en linje fra dette berøringspunktet igjen og opp gjennom kroppens tyngdepunkt (i mageregionen et sted). Se figur 1. For hvert skjær bortover startsiden vil vinkelen minke som et resultat av at farten øker og kraften i fartsretningen minker. Til slutt vil hellningsvinkelen være bortimot null.

Hvis vi tar akkurat den første bevegelsen, se figur 2, er det hovedsakelig to krefter som virker på kroppen: Én kraft, tyngdekraften, virker fra kroppens tyngdepunkt og loddrett ned i isen. En annen kraft går fra skøytas berøringspunkt med isen og opp gjennom kroppens tyngdepunkt. Den siste kraften kan vi dele i to hovedkomponenter. Den ene kraften går oppover fra tyngdepunktet og motsvarer tyngdekraften. Den andre går fra tyngdepunktet og fremover og er den som skaper akselerasjon i løpsretningen. Er kraften oppover vesentlig større enn løperens tyngdekraft, vil løperen steile. I praksis ser vi dette som at løperen blir ”stående og trippe” i starten og får for lite framdrift. Hvis kraften er vesentlig mindre enn tyngdekraften, vil løperen falle framover. Det er utgangsvinkelen som bestemmer fordelingen mellom kraften som virker oppover, og kraften som virker framover. Hvis løperen under starten skal kunne skyve med full kraft, og uten å skape ubalanse mellom tyngdekraften og motkraften oppover, må altså utgangsvinkelen være riktig. Og da er vi tilbake til startstillingen.

I startstillingen er det ingen kraft fra frasparkbenet, og den eneste kraften som virker på kroppen, er tyngdekraften. Denne må motvirkes ved at kroppen støttes opp av bena. For at startstillingen skal skape det best mulige utgangspunkt for starten, er det to ting som løperen må tilstrebe:

  • Finne en kroppsstilling nær opp til sin egen utgangsvinkel slik at det ikke går med tid til å justere vinkler etter at startskuddet er gått.
     

  • Få mest mulig av kroppsmassen konsentrert langs linja fra skøytas berøringspunkt med isen og gjennom tyngdepunktet slik at all kraft går gjennom kroppen og ikke skaper uønskede kraftkomponenter.

For en løper hvor utgangsvinkelen er f. eks. 30°, må altså kroppens vinkel i startstillingen også være tilnærmet 30°. Det betyr at enten må benstillingen være så bred at kroppens hellningsvinkel er 30° (men da vil muligheten for utstrekning av benet være liten, og klappen kan lett slå ut), eller så må mesteparten av tyngden hvile på fremre ben. Dette er altså motsatt av hva som hevdes i ”NSF Kompendium”. Når det gjelder å få mest mulig av kroppsvekten konsentrert langs den linja som kraften går, så er det viktigst å få hoftepartiet inn slik at rumpa ikke stikker markert ut. Dette gjøres ved å krumme nedre del av ryggen og få hoftepartiet ”under seg”. Det blir dermed noe mer bøy i knepartiet og noe mindre i hoftepartiet. I figur 3 ser vi en brukbar startstilling.

Med dette mener jeg å ha påvist at å stå med mer enn 50% av vekten på bakre ben ikke er hensiktsmessig. Resultatet vil enten bli at en bruker tid på å komme i riktig vinkel etter at startskuddet er gått, eller at en ikke kan skyve med full kraft. Med et par elektroniske personvekter har jeg veid startstillingen til to av Norges beste sprintere de senere årene - Petter Andersen og Ådne Søndrål. Ved disse målingene kom vi fram til at mellom 67% og 74% av kroppsvekten var på fremre ben. Dette støtter mitt resonnement.

Jeg håper at denne artikkelen har gitt en god fremstilling av hva som er riktig og viktig akkurat ved startstillingen og den første bevegelsen. Jeg går ikke i detalj om andre sider av starten, men håper generelt på større fokus og fornyelse innen hele teknikkarbeidet.

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.