Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

«Ikke noen nasjonalidrett»

Det er interessant å se hva fraværet av et spørsmålstegn ga av interesse og meningspotensialer. Min strategi lå nettopp i at ingressen (gjengitt over), ikke ble fulgt opp av et ”?”. Et annet fokus i innlegget mitt var at media som en speilreflektor skal informere oss om hva som er viktig å følge med i. Dette skal jeg komme tilbake og som gjelder uansett sjanger, inkl. nyheter innen idrett og kultur. Media ”forteller” hva som er viktige samfunnsinteresser, - som for idretten, men likevel har deler av media lenge fokusert på og dreid vinden vekk fra det vi kan kalle nasjonalidretten hurtigløp på skøyter og samtidig tatt steget vekk fra dette ”nasjonale”. NRK, som ikke lenger er alene i følge kriterier for hva som skal være riksdekkende, dekker et minstemål av hva en kan forvente av en nasjonalidrett. Totalt mediert kan dette eksemplifiseres i manglende dekning av nasjonale stevner og mesterskap og kanskje vel så viktig; ingen kritiske spørsmål medieres mellom hver gang det skjer noe på skøytefronten. Dette må det være en årsak til. Eller flere. Disse utdypes ikke her, men å skissere er en bra begynnelse…

For å gå videre med meninger og tolkninger må det redegjøres for hva som menes med begrepet nasjonalidrett. Nasjons- eller nasjonalitetsbegrepet kan tolkes ulikt.
Det blir et spørsmål om hva som defineres med typisk norsk – men også hva vi mener om dette i en internasjonal sammenheng. I denne stemmer ikke medias link å skape noe som ikke er til stede, mellom for eksempel fotball og samfunn, aller minst internasjonalt. Å kalle fotball for en Norges nasjonalidrett uten å trekke inn internasjonale referanser (brasilkampen inkl), ville vært uhørt og direkte galt. Sett og sagt på en annen måte har norsk hurtigløpsidrett en større interesse og relevans om en legger historien og internasjonale resultater til grunn. At fotball og andre idretter som er mer økonomisk betinget har en viss mediert relevans, men lite med nasjonal kultur å gjøre, også sportslig. Dette er og blir en mediert virkelighet. Jeg inkluderer kultur også til å gjelde resultater og samfunnsinteresse. Altså ilegger jeg en nasjonalidrett at den kan vise og referere til samfunnsmessig og sportslig betydning og omdømme.
 
Dette er kun ment som et innlegg om en viss diskurs og som en innledning til hva vi mener med nasjonalidretten hurtigløp på skøyter. En problemstilling kan være: er Norge tjent med den nasjonale medieringen og internasjonale resultater?


(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.