Som dere alle er kjent med vil det på ISU-kongressen i juni komme til avstemning et meget revolusjonerende forslag fra ISU vedrørende bedømmingssystemet i kunstløp. På bakgrunn av min kunnskap om – og lidenskap til sporten – føler jeg behov for å formidle denne personlige ytringen, reelle informasjonen og oppfordringen til vårt styrende organ. Jeg var i Norges delegasjon under kongressen i 2002 og har fulgt prosessen fra start. Mye kan sies i den sammenheng, men jeg vil ikke berøre denne, da det er en, dommerfaglig sett, irrelevant side ved saken.

Jeg er ukjent med hvor mye hver enkelt har fulgt saken siden forrige kongress via offisielle communications og den store debatten på ulike web sider på internett. Mye av dette kan jo også være rimelig komplisert og forvirrende. Denne saken er av en slik formidabel karakter at jeg synes det er viktig at så mange som mulig får interessant og viktig informasjon. Agendaen for kongressen ligger nå ute på ISUs sider. Problemet med denne agendaen er at den inneholder et konglomerat av reglendringer som kan ta pusten fra enhver. Hva er essensen og konsekvensen av alle disse hundrevis av regelendringsforslag? Det foreligger 3 hovedforslag til endringer, henholdsvis fra ISU, Russland og Australia.

Utfra mine kunnskaper og ikke minst mitt verdigrunnlag mener jeg det er Australias forslag som har livets rett. Jeg vil gjøre mine begrunnelser kortfattet rundt det jeg mener er de viktigste prinsipielle forskjeller på forslagene.

ISU
Total endring av nåværende system og som har noen spennende detaljer i forhold til nytenking, men:

 • Hemmeligholder dommernes bedømming
 • Ikke stiller dommerne til ansvar for egne avgjørelser
 • Har en stor inngripen i dommernes faglige integritet, som ikke lenger selv får ta avgjørelsen på hva de faktisk observerer.
 • Krever en formidabel opplæring av dommerstanden
 • Er umulig å gjennomføre manuelt
 • Er lite publikumsvennlig
 • Er svært kostnadskrevende

Australia
Har tatt med seg noe av de positive nytenkingsmomentene fra ISUs forslag, men:

 • Beholder hovedprinsippene i dagens bedømmingssystem
 • Har åpenhet rundt dommernes avgjørelser
 • Stiller dommerne til ansvar for sine avgjørelser
 • Krever minimal opplæring
 • Kan gjøres manuelt på linje med dagens system
 • Er publikumsvennlig
 • Er lite kostnadskrevende

Russland
Dette har ingen vesentlige store endringer fra dagens system og er ikke så interessant, selv om det har gode endringer som sammenfaller med Australias forslag på noen punkter.

Vedleggene (pdf):

Så en oppfordring til styret: Det er av avgjørende betydning at dette settes på dagsorden og gjennomdiskuteres slik at man har en klar formening om konsekvenser når de norske delegatene gir sin stemme fra Norge. Kunstløpsportens representanter i styret vil kunne belyse detaljer. Dette handler om kunstløpssportens framtid med dens estetikk, kraft, – ikke minst pålitelighet og medlemsnasjonenes økonomi