Ett skritt fram...
og to tilbake...


Innledning:

På skøytetinget i Sandefjord i juni 1999, var den store og mest fundamentale saken valg av ny organisasjonsstruktur for Norges Skøyteforbund: Det endelige vedtaket medførte at man i prinsippet gikk bort fra en klassisk linje/stab organisasjon til en prosjektbasert organisasjons modell. Et slikt skifte av organisasjonsbilde representerer ikke bare en strukturell endring, men rimeligvis også et dyptpløyende organisasjonskulturelt inngrep. Ja, noen vil sogar hevde at dette er et kvantesprang i en tradisjonstung historisk prosess der forutsigbarhet og kontinuitet har preget utviklingen - eller stagnasjonen - avhengig av øynene som ser.

I denne kronikken vil jeg, med en organisasjonsteoretikers-/analytikers- briller, komme litt nærmere inn på NSF som organisasjon. Det er vel etter hvert betimelig å spørre om de to styrene vi har hatt siden tinget i Sandefjord har maktet å implementere prosjektmodellen i organisasjonen Norges Skøyteforbund?

Et par andre sentrale problemstillinger vil være:

Hvilke muligheter gir en slik organisasjonsmodell mht. realisering av Forbundets uttalte målsettinger? Hvorfor er tregheten i organisasjonen så stor slik at innovative tiltak av en slik karakter ikke får brei og grundig nok tilslutning for å lykkes i hverdagen? Ja, forresten, - hva er egentlig en prosjektbasert organisasjon?

Prosjektorganisasjon:

La oss ta starte med det siste spørsmålet: I en prosjektbasert organisasjon handler det mye om å hente ut organisasjonens iboende potensiale ved at styret oppnevner prosjektgrupper, gir dem et mandat og lar dem jobbe selvstendig med målstyrte oppgaver (ref. strategiplanen) innenfor et gitt tidsperspektiv. Slik vitaliserer man organisasjonen gjennom involvering av særlig kvalifiserte medlemmer, en inkludering som genererer den lojaliteten som må til for at organisasjonen skal opptre som en solidarisk enhet.

Innenfor prosjektperioden vil jo en prosjektgruppe fungere i en tilnærmet stabsfunksjon for styret, og i etterkant vil styret kunne støtte seg til et helt korps av konsulenter på ulike områder av driftsmessig karakter. Gjennom klart definerte og formaliserte prosjekt som er legitimert i gjeldende strategiplan, vil organisasjonen rett og slett øke sin vitalkapasitet. Fagpersoner gis anledning til å ta ut sin spisskompetanse i samme "draretning" som andre spisskompetente på sine områder, man utfyller hverandre og man både utfordrer og stimulerer hverandre gjennom slik regisatt samspill der både roller, oppgaver og målsetting (resultater) er klart definert innenfor et tidsestimat. (ref. Nils Arne Eggen: "Go'fot-teorien")

En velregissert prosjektgruppe med god kjemi vil skape store synergieffekter og dermed blir resultantkraften nærmest optimal siden gruppa trekker så til de grader i samme retning og med stor og oppofrende innsats. Oppgaven angår dem, de har et eierforhold til prosjektet og de kan gjennomføre arbeidet under så å si ideelle rammebetingelser både personalmessig, teknologisk, faglig og økonomisk. Idealet er nemlig dette at hvert prosjekt skal være finansiert enten kommersielt av sponsorer eller av tilgjengelige og relevante offentlige midler.

Prosjektgruppa melder direkte til styret gjennom det medlemmet som har forvaltningsansvaret innenfor det området det enkelte prosjekt tilhører. Er det tale om elitesatsing, for eksempel

OL 2006, så melder prosjektgruppa til toppidrettsansvarlige i styret, dreier det seg om et anleggsprospekt, - regionale kaldhaller-, for eksempel, så melder prosjektgruppa til den i styret som har ansvaret for dette utvalget osv. Poenget er at styret helt og fullt kan konsentrere seg om driftsmessige oppgaver av visjonær-, strategisk- og administrativ karakter.

Tradisjon:

Mangel på personstabilitet i sentrale posisjoner i toppledelsen er et organisasjonskulturelt trekk som har preget Norges Skøyteforbund gjennom de senere år. Det har vært et stort forbruk av presidenter siden Odd Pedersen takket av. Det samme gjelder styrebesetning for øvrig, og når også generalsekretærer har kommet og gått i altfor rask takt, står organisasjonen tilbake uten kontinuitetsbærere på sentralnivået.

Denne mangelen på kontinuitet og stabilitet gjør organisasjonen sårbar siden regimeskifter svekker "det parlamentariske grunnlaget", der er flytende allianser og dermed også uklare maktstrukturer i organisasjonen. Når de "politisk valgte", altså styret med presidenten i spissen, stadig skiftes ut, bør administrasjonen, de ansatte på forbundskontoret, være et stabiliserende element. Et temporært styre må kompenseres av en sterk og tydelig generalsekretær, en høyt profilert fagperson med stor autoritet og handlingskraft. Tidligere generalsekretær Laila Andresen var en slik person.

Et helt nytt styre trenger tid til å spille seg sammen som kollegium og denne læretiden går de egentlig hos administrasjonen som både kan skøytesporten og forvaltningssystemet ut og inn. I denne interne integrasjonsfasen blir gjerne den rutinerte generalsekretæren den ferske presidentens mentor. Dette er åpenbart praktisk nødvendig og hensiktsmessig, men samtidig er dette et paradoks siden det politiske- og det administrative nivået skal være hverandres "voktere" samtidig som de skal være de nærmeste samarbeidspartnere.

Med en sterk og veletablert generalsekretær og en ny og mindre profilert president vil et ferskt styre miste sin autoritet som legalt valgt kollegium. Et slikt styre vil kun styre indirekte gjennom de anvisninger eller veiledninger som blir gitt av en høyt kompetent generalsekretær og en dyktig stab. Dette forholdet vil akkumulere makt og sterk innflytelse i administrasjonen og tilsvarende avmakt i styret. Når både generalsekretær, president og styret er nye og anonyme i sine posisjoner, kan det vel bare avstedkomme avmakt og handlingslammelse….

Der skal en sterk og profilert president til for å utøve reell makt (les: få realisert vedtatte målsettinger), og dessuten bør vedkommende ha et styre preget av både komplementaritet og kontinuitet å støtte seg til. Styret skal styre og administrasjonen skal oversette styrevedtak til praktisk handling, men i et slikt lagspill er der demokratiske prosesser også i toppledelsen. Man snakker sammen og finner fram til nærmest omforente løsninger i viktige saker, men dette krever god kjemi, gjensidig respekt og lojalitet til de føringer som ligger i gjeldende strategiplan (ref. mandatet styret er gitt av tingforsamlingen).

I dette organisasjonsteoretiske perspektivet var tidligere generalsekretær Laila Andresen en ressursperson og en organisatorisk kraft av uvanlig karakter. Hun hadde en enorm arbeidskapasitet, et stort nettverk og imponerende oversikt. I en organisasjon som bærer preg av å være en temmelig løst koplet kultur med stadig skiftende regimer og uklare allianser, kan en slik generalsekretær lett virke dominerende og provoserende for mange.

Det paradoksale er at dette er organisasjonen NSF selv skyld i gjennom sitt forbruk av mennesker i toppledelsen, og når situasjonen etter hvert er blitt som den er blitt, kan vi prise oss lykkelige over at vi hadde en Laila som holdt det hele sammen. Personlig beklager jeg det sterkt at hun ble presset ut av sin sentrale posisjon i organisasjonen.

Situasjonen pr. dato er preget av at det er "strekk i laget" og at det tidvis også scores selvmål. Intern uro i styret når ut til offentligheten og der er en proklamert konflikt med Olympiatoppen synliggjort gjennom mer eller mindre private utspill fra medlemmer i styret (ref. Aftenposten pr. 22.03.03). Denne typen profilering av organisasjonen er i direkte konflikt med alle interne premiss- og plandokument. God teori sier at man skal kunne leve med kritisk og konstruktiv intern uenighet, men man skal være så profesjonelle at man utad framstår som en solidarisk enhet!! Det var dette med den interne integrasjonen som et framgangsrikt lag må ha for å få til den eksterne tilpasningen (les: gjøre seg gjeldende i seriespillet!).

Konklusjon:

Hvis man ønsker kulturendring av vesentlig betydning, må det gjøres noen strukturelle grep. Det er ikke nok å skifte personer. Med bakgrunn i dette har jeg personlig tro på at en regionalisering av Skøyte-Norge vil bidra til å samle oss til ett rike under paraplyen NSF som prosjektorganisasjon. I henhold til det saksframlegget det forrige styret laget, vil en slik omstrukturering desentralisere makt og gi regionene større innflytelse som pådrivere og administrativt ansvarlige for å realisere intensjonene i NSFs strategiplan på det regionale nivået.

Videre vil en sentralinitiert satsing på hallprosjekt som regionanlegg sette en ny dagsorden som krever et kollektivt løft i hele organisasjonen, - en ny giv! Dermed må lokale navlebeskuende saker vike for mer prinsipielle og langsiktige prioriteringer. Hva har det sittende styret gjort med disse anslagene til organisasjonsutvikling? Er der blitt etablert et selvstendig baneutvalg eller prosjektgruppe som skal bidra til at anleggsbyggingen blir stimulert med konsultativ bistand fra sentralnivået? Blir kretsene erstattet av av større regionale enheter, eller blir lavere organisatoriske nivå helt avskaffet?

Dessuten er det betimelig å etterlyse en konstruktiv oppfølging av "Jevnaker-opprøret" med Magnussen i spissen. Her ble det mobilisert et stort engasjement av mennesker som ønsket mer aktiv involvering av grasrota i organisasjonen NSF, en utålmodighet som representerte en kreativ kraft som daværende styre ikke enda var moden for å sette i regi innenfor vår ferske prosjektorganisasjon. Selv om måten dette engasjementet kom til uttrykk på var organisasjonsmessig klandreverdig, var det et rosverdig initiativ. Det signaliserte vilje til å bidra til et kollektivt løft på flere områder innenfor et sett av strategiske problemområder.

Hvor er det blitt av det potensialet som lå i "Jevnaker-opprøret"? Etter tinget i Trondheim i 2001 har det - så langt jeg har registrert - vært helt stille. Hvorfor slapp ikke Hans Trygve Kristiansen, Tom Erik Oxholm & Co til med sitt allerede finansierte og organiserte sprintprosjekt? Dette initiativet fra en meget kvalifisert og høyt kompetent aktørgruppe er jo helt i en prosjektorganisasjons ånd, et tiltak som både ville vitalisere og akkumulere kompetanse i organisasjonen. Derfor er slike initiativ også et personalpolitisk anliggende, for her handler det vitterlig om å ta vare på kompetanse, styrke det faglige miljøet og sikre kontinuitet og basis for organisasjonslæring.

Når det sittende styret ikke engang svarer på formelle henvendelser om velvillig faglig bistand fra kompetent hold, kan man vel heller ikke regne med at NSF som prosjektbasert organisasjon helt er kommet på fote fire år etter vedtaket på tinget i Sandefjord, eller?

Det forrige styret rakk i det minste å få på plass en ryddig strategiplan med prioriterte prosjektområder. Her lå grunnlaget for kontinuitet og målrettet utvikling. Denne strategiplanen, eller "veikartet" som det nå heter i krigsretoriske sammenhenger, var et kollektivt forpliktende løft som fikk brei tilslutning i organisasjonen. Ett skritt fremad, men slik situasjonen fortoner seg på sentralnivået pr. dato, kan det synes som om vi nå har gått to skritt tilbake.

Valgkomiteen har en krevende oppgave foran tinget i Arendal. De skal ikke primært finne folk som er villige til å sitte i styret etter en gitt fordeling mellom hurtigløp og kunstløp, landsdelsrepresentasjon, kjønn etc. De skal, som et konsulentfirma engasjert av næringslivet eller av offentlig virksomhet, finne fram til de personer med de riktige faglige kvalifikasjoner som må til for å utgjøre et komplementært lederteam (ref. systemteori/forvaltningsområder). Deretter må de sannsynliggjøre kandidatenes kjemi og profesjonelle legning slik at de utgjør et kollegium, et team som både utfordrer og understøtter hverandre og som lojalt følger demokratiets spilleregler.

Lojalitet, kontinuitet, profesjonalitet og kompetanse må være overordnet rigide fordelingsnøkler når styreverv skal besettes. Styret skal til enhver tid være besatt av de mest kompetente personer som samlet utgjør et høyest mulig potensiale for å skjøtte det mandatet de blir gitt ved valget. Mandatet? Ja, det er formulert i klartekst formålsparagrafen og i gjeldende strategiplan. Utfordringen ligger i den kollektive forståelsen av mandatet, for dette vil være selve bakteppet - eller hovedreferansen - for styrets arbeid. Godt valg!