Tanker etter et ting


Skøytehistoriens andre ting i sørlandske omgivelser (Arendal var også vertsby for tinget i 1973) ble avviklet i Arendal 13.-16. juni. De som på forhånd ventet et ting preget av krangel, personstrid og mistillit – noe mange kanskje ventet seg etter alle presseoppslagene i vinter og vår – ble forhåpentligvis skuffet. Selvsagt måtte styret tåle en rekke kritiske spørsmål rundt toppidrettsadministreringen i vinter, men kritikken lå på et saklig nivå hvor man snakket sak i stedet for person. Her skal Hasse Farstad, lederen i OSK og den som sto bak de langt fleste av de kritiske spørsmål som ble reist, ha honnør for den saklige tonen kritikken ble fremført i. Det ble skapt et debattklima som innbød til informasjonsutveksling i stedet for skittkasting, noe som førte til at de fleste av tingdelegatene forhåpentligvis fikk større innsikt i de mange og vanskelige problemene styret har måttet hanskes med i siste periode. Avgående president Rune Gerhardsen konstaterte i et av sine innlegg at det til og med hadde fremkommet ros under beretningsdebatten!

Debatten om forbundets Strategi- og Handlingsplan ble etter undertegnedes mening en av de aller beste i skøytetingets historie. Her fikk det kommende styret en rekke gode innspill for det videre planarbeidet. I stedet for å fordype seg i fortidens detaljer løftet tinget her blikket framover og tenkte kreativt i forhold til framtidas utfordringer, og de er mange. Tingvedtaket om å fjerne detaljene i Spesielle Bestemmelser fra tingbehandling og delegere dette til styret gir også framtidas skøyteting langt bedre tid til å løfte tingdiskusjonen opp på et mer prinsipielt nivå, noe vi tror vil gavne skøytesporten i tida framover.

Vi fikk også en viktig debatt om forbundets sentrale organisering, initiert av kunstløpsrepresentantene med Mona Adolfsen og Torbjørn Digernes i spissen. Vi synes saken fikk den best mulige løsning: Kunstløp fikk sin toppidrettsansvarlige i styret, og styret fikk tingets fullmakt til å nedsette er komité som skal gå grundig gjennom erfaringene fra den nye organisasjonsmodellen som ble vedtatt i 1999. Så vil forhåpentligvis skøytetinget 2005 kunne enes om en organisasjonsmodell tuftet på både positive og negative erfaringer etter «systemskiftet» for fire år siden.

Det nye forbundsstyret ble en meget interessant blanding av «gammelt» og nytt. Den nyvalgte president Terje Andersen går løs på sin andre periode, og får med seg solide navn som Bjørn Hennum, Knut Ludahl, Erik Julsrud og Åge Dalby i sitt team, sammen med nye navn som Harald van der Horst, Arnt Olaf Stillerud, Espen Riktor, Dag Bjørnstad, Jan Erik Digernes og sist, men ikke minst, ungdomsutvalgets styrerepresentant Bjørg Merete Hjallen. 8 av de 16 (vararepresentantene inkludert) er klart under 40 år – yngre gjennomsnittsalder har vel styret i NSF neppe hatt!

Med så mye ungt blod i det nye styret minker forhåpentligvis risikoen for å stivne på oppløpssida. Vi ønsker Terje og hans team lykke til med arbeidet i kommende periode!

Arild Gjerde

[Toppen av siden]