Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Spektrum Borealis
- hva er det egentlig vi her snakker om?

Med bakgrunn i pressekonferansen forleden med påfølgende artikler og kommentarer, skal jeg i det følgende gi en presiserende oppsummering av saken:

Strategi for å samle idretten rundt prosjektet:
Hallprosjektet er i flere sammenhenger betegnet som en ishall siden primærbruken periodevis skal være isaktiviteter, men intensjonen er at denne kaldhallen skal være en flerbrukshall for et mangfold av idretter / aktiviteter. Her skal det også presiseres at en forseggjort kaldhall med god kvalitet i alle henseender er det mest hensiktsmessige i et konsept der en har ambisjoner om å levere spillvarme til et tilstøtende svømmeanlegg, et konferansesenter og/eller til eksterne kunder.

Kaldhalløsningen vil være mindre kostnadskrevende å føre opp samtidig som en slik løsning gjerne også er mer brukervennlig for ”tøffere” brukergrupper. Her skal det også poengteres at en innendørs hurtigløpsbane er meget arealkrevende, og en innebygd sådan krever en temmelig voluminøs overbygning. Hvem kan være aktuelle brukere av et slikt anlegg på årsbasis? Først og fremst alle isaktiviteter i norsk og internasjonal idrett, men også andre aktiviteter som krever relativt stor plass og litt røffe forhold:

Hurtigløp, kunstløp, ishockey, bandy, curling, frie aktiviteter (leik), ispigging (funksjonshemmede), iscross (motorsykkel), motocross, skisprint, gokart, casting, hundedressur, sprangridning, fotball, friidrett m.m.

Svømmeanlegget, det komplementære elementet til kaldhallen (les: mottakeren av spillvarmen fra fryseanlegget), vil kunne bygges som et 50 meters svømmebasseng (ref. internasjonale mål) samt de fasiliteter som normalt hører med, - plaskebasseng, stupetårn, ”tropiskavdeling” etc. Det ene utelukker jo ikke det andre, i alle fall ikke på intensjonsnivå, så her kan det jo rimeligvis bygges et fleksibelt konkurransebasseng (ref. kan deles inn i fire 25 meters basseng) i kombinasjon med en ”tropisk avdeling” som en integrert løsning. Utover rene rekreasjonsaktiviteter som svømming og bading, kan det her organiseres for:

Konkurransesvømming, synkronsvømming, vannpolo, stup, dykking, svømming for funksjonshemmede, bading, kajakkpadling m.m.

For å samle alle disse interessentene i et engere fellesskap som alliansepartnere, vil Idrettsrådet i Tromsø kommune spille en sentral rolle som integrator. Vi er overbeviste om at kun et kollektivt løft evner å realisere et prosjekt av de dimensjoner vi her skisserer.

Det allmenne aspektet i dette synes for oss å gi Spektrum Borealis stor samfunnsøkonomisk legitimitet både relatert til helse, miljø og næringsvirksomhet. Dermed vil etter vår mening en slik satsing også være bedriftsøkonomisk regningsvarende for investorene.

Strategi for politisk lobby:
Som allerede nevnt, her må de ulike interessenter finne en fellesnevner som legitimerer prosjektet i et samfunnsregnskap. Etter at de ulike idretter har kommet sammen og etablert en sterk fastkoplet enhet, en Tromsø-allianse, bør det jobbes strategisk ut mot ulike investorer. Her bør etter vår mening både privat og offentlig kapital inn for å få realisert prosjektet. Et anlegg som har ambisjoner om å fremstå som en byprofil og identitetsmerke har åpenbare merkantile kvaliteter. Dette bør ikke minst Destinasjon Tromsø vite å benytte seg av.

Med bakgrunn i dette bør de ulike idretter/aktiviteter drive utstrakt lobbyvirksomhet i engere nettverk både i næringslivet og i det politiske miljøet. Et innsalg skal gjøres slik at prosjektet vinner tilslutning og gradvis implementeres i potensielle investorers strategiplaner. Gjennom målrettet lobbyvirksomhet skal vi bidra til at det blir satt en politisk dagsorden slik at gode krefter trekker sammen.

Her vil Norconsult AS være en viktig samarbeidspartner for ”Tromsø alliansen”. De har utstrakt erfaring med innsalg av slike prosjekt og dessuten er firmaet nå av Norges Idrettsforbund formalisert som anleggsfaglig rådgiver innenfor norsk idrett.

Strategi for integrasjon:
Samlet vil Spektrum Borealis fremstå som et unikt byggverk av virkelig internasjonalt format. Konferansesenter vil også si hotell, og med et hotell så å si på stadion, vil søknad på større arrangement ha gode preferanser når arrangement skal tildeles i de respektive nasjonale og internasjonale forbund. Dessuten vil et konferansesenteret med en stor hall i ”bakgården” også ha sterkt utvidete preferanser i messemarkedet, enn si på seminar- og konferansemarkedet… ikke minst takket være svømmeanlegget med der tilhørende fasiliteter.

Hallen vil egne seg utmerket for litt maskuline messer som for eks. anleggsmaskiner, båter og maritimt utstyr, byggmesser, bilutstillinger, villmarksmesser etc. Dessuten vil hallen egne seg for både rockekonserter og musikkfestivaler. Samlet vil aktiviteter knyttet til Konferanse & Aktivitetssentret være av en slik karakter at sannsynligheten for helårig drift vil være stor. Slik vil byen Tromsø ha løpende nasjonal og internasjonal oppmerksomhet både i media og innenfor kultur- og næringslivskretser i ulike bransjer og på ulike nivå. Hva med en mørketidskonsert i hallen, et Eurovisjons arrangement under det gjennomsiktige taket?

Det helt genuine med dette konseptet vil være fundamentert på tre basale forhold:

• Finansiering gjennom en blandingsøkonomisk modell der offentlige midler og privat kapital skytes inn i prosjektet i form av et gigantisk spleiselag. En forening av gode krefter for felles beste.
• Multifunksjonell løsning der både befolkningen generelt og engere målgrupper i stor bredde finner Spektrum Borealis attraktiv både som et gigantisk samfunnshus og som en betydelig turistattraksjon.
• Energiøkonomisering gjennom bruk av spillvarmen fra fryseanlegget til oppvarming av svømmeanlegget og bygningsmassen for øvrig. I tillegg vil bruk av de rette materialer i hallene også muliggjøre utnytting av solenergien/lyset (les: grønn energi). Ved beliggenhet nært havet har man i et energiperspektiv også muligheter for å utnytte sjøvannet. Dette må vel være noe for en interessent som Troms Kraft å gripe fatt i, for her kan det rett og slett foreligge et kommersielt energipotensial…

Samlet skal dette anlegget stå fram som et tilbud til allmennheten, - et folkeanlegg til beste for økt livskvalitet i befolkningen. Som byprofil vil et slikt konferanse- og aktivitetssenter ha et betydelig næringspotensial, ikke minst hva turisme angår, men også i kraft av sin egenart både arkitektonisk og innholdsmessig. Aktivitetsdelen – hallene – vil som sagt, ha gjennomsiktige parti i taket slik at både nordlyset og stjernehimmelen blir synlig i mørketiden, – og tilsvarende om sommeren vil midnattssolen og det unike lyset her nord slippe inn i hallen. Dette har – som allerede poengtert - også et energiøkonomiseringsaspekt.

Med å formalisere aktivitetsdelen som et anlegg også for funksjonshemmede, vil vi etter vår mening gjøre multifunksjonsbegrepet enda mer berettiget. Samtidig vil denne integrasjonstanken medføre betydelige ekstra bevilgninger når det hele skal finansieres. Det samme er tilfellet med energiøkonomisering / bruk av grønn energi… slike prosjekt stimuleres av store ekstra tilskudd fra staten.

Konklusjon:
Samlet vil prosjektet være et anlegg for kulturlivet (idretten inkludert), næringslivet, for de funksjonshemmede av ulike kategorier og for allmennheten av mer generell karakter…

• et integrert flerbruksanlegg med betydelige synergieffekter
• et anlegg med høy energiøkonomiseringsprofil (les: politisk korrekt!)
• et senter for trivsel og velvære for byens befolkning og for alle besøkende
• et senter for næring og læring
• et arkitektonisk landemerke av internasjonalt format
• et profileringselement for byen og landsdelen

Anleggets legitimitet – slik vi ser det – ligger i samfunnets behov for et sterkt integrert flerbruksanlegg der så å si alle lag av befolkningen finner aktiviteter og tilbud som bidrar til å øke den enkeltes livskvalitet! Kort sagt, Spektrum Borealis vil basere sin berettigelse og eksistens på brei integrasjon, energiøkonomisering og byprofilering .

”Is og vann – hand i hand” har vi lansert som en slående parole for Spektrum Borealis, og vi annektere gjerne også Jørn Hoel sin strofe i en av hans sanger…”Varme utav is”. Tenk dere muligheten av å drive aktiviteter på is eller i vann - eller på barmark for den saks skyld – under en dypblå stjernehimmel med nordlysflammer som dekorativ himling… enn si i midnattsolglans eller piskende regn, sludd og snøbyger… i fokk og rokk!

Slik integrasjon mellom natur og mennesker er eksotisk og spennende. Her forenes bokstavelig talt de polare størrelser kulde og varme i et konsept som både arkitektonisk og teknisk forener disse to elementene. Fra utsiden vil anlegget lyse som en ledestjerne i mørketiden og om sommeren vil det kunne speile midnattssolen og det storslåtte landskapet som omslutter det hele.

Gjett om det vil tiltrekke seg konferanser, messearrangement, idrettsarrangement, konserter, seminar, årsmøter… og turister sammen med besøkende fra nærområdene. Alt dette i sambruk og integrasjon med byens befolkning …

Apropos integrasjon, her kan foreldre og barn, eldre og unge, mosjonister og elite i et mangfold av muligheter drive sin aktivitet samtidig… delvis integrert eller parallelt i samme anleggskompleks, enn si på samme arena. For både i flerbrukshallen og i svømmebassenget kan ulike grupper være aktive samtidig: Skøyteløperne kan gå rundt på rundbanen, mens det spilles bandy, drives kunstløp eller leik på isen samtidig som også de med interesse for curling kan holde på i en av svingene (ref. ”halvmånen”). Synkront med dette kan friidrettsfolket løpe i joggefeltet utenom isen…i neste driftsfase er det andre aktiviteter som overtar hallen i integrert samvirke.

I svømmeanlegget kan både eliten, andre i målrettet trening, allmennheten / baderne og svømmeskolen opptre samtidig i et multifunksjonelt basseng uten ”brukskollisjoner”, for her vil det som på Lofothavet, være inndelt i ”teiger” eller bruksområder slik at det hele forløper konfliktfritt. Fellesskapsopplevelsen vil også her være enorm og eierforholdet til anlegget setter seg fast i ryggmargen hos brukerne!

Epilog:
I avisoppslagene etter pressekonferansen forleden har det vært slått fast at det hele vil komme på ca. 500 millioner kroner. På direkte spørsmål fra en journalist nevnte Kurt Holien dette beløpet. I min fortolkning dreier dette beløpet seg om en total entreprise for hele Spektrum Borealis, altså, hotellet/konferansesentret inkludert! Når Tromsø kommune har estimert sitt Badeland konsept alene til 250 millioner, er etter vår mening Spektrum Borealis i alle henseender et langt bedre alternativ. Her må man både se på hva man får igjen for pengene og hvordan anlegget kan driftes på en rasjonell og forsvarlig måte.

Vi har ingenting å bidra med økonomisk, så vårt bidrag er den tankekrafta vi har mobilisert i denne saken, en humankapital som herved stilles til vederlagsfri disposisjon for Tromsø kommune, næringslivet og interessenter for øvrig.

Etter vår mening er Spektrum Borealis noe unikt – ikke bare nasjonalt, men internasjonalt – mens et tradisjonelt badeland egentlig er noe ordinært… noe de jo allerede har i både Harstad, bardufoss og i Bode… dessuten kommer det ytterligere et badeland i Alta…

Carpe Diem!


(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.