Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Talentutvikling?

Ja selvsagt! men hvordan?

Skøytesesongen er over, og flere innlegg på web’en tyder på at det er et oppdemmet behov for å evaluere status.

Jeg ønsker å rette fokus mot området talentutvikling, spesielt for de aldersbestemte klassene. Som klubbtrener i Asker, med timer nok på vekslingssiden til å være meningsberettiget, er det disse aldersklassene jeg har et tettest forhold til. Systematisk utviklingsarbeide er selvsagt viktig også for eldre løpere, og kanskje kan noen av mine tanker ha en viss relevans også her.

Jeg har i lang tid (flere år) registrert mer eller mindre konstruktive uttalelser som ”vi er ikke gode nok!”, ”det jobbes for dårlig!”, ”nå må det satses skikkelig!” og det stadig tilbakevendende ”hvor er forbundet?” Jeg mener tiden er overmoden for å ta temaet talentutvikling opp til skikkelig debatt, og mener at det ikke er et spørsmål om OM vi skal satse, men HVORDAN vil skal gjøre det.

Kort bakgrunn:
Jeg mener det må være et uttalt mål for NSF å tilrettelegge for et kontinuerlig og systematisk arbeide som utvikler juniorløpere til et internasjonalt toppnivå. Dette er etter mitt syn en forutsetning for å sikre tilvekst av seniorløpere med nødvendige forutsetninger for å ta steget inn i verdenseliten.

Utviklingen de siste sesongene tyder på at det jobbes relativt bra i mange klubbmiljøer rundt i Norge. Det finnes åpenbart løpere med potensiale, og trenere med både engasjement, kompetanse og erfaring.

Jeg registrerer også at det siste sesong settes landsrekorder i de fleste aldersklasser, både på gutte- og jentesiden. Videre ser jeg at de norske løperne hevder seg bra internasjonalt. Antallet norske medaljer i Viking Race for noen uker siden er etter mitt skjønn en klar indikasjon på dette, jeg kan ikke skjønne at alle andre nasjoner har hatt en tilbakegang som forklarer den norske framgangen.

Samtidig oppfatter jeg at det norske skøytemiljøet fortsatt preges for mye av fraksjonering, der hver mann / kvinne (klubb) er sin egen lykkes smed. Regionsmodellen har så langt ikke klart å forandre vesentlig på dette, og fungerer dessuten for dårlig for de yngre løperne. Jeg mener det er en risiko for at den positive utviklingen vi nå ser vil hemmes dersom vi ikke får endret dette.
 
Min påstand er at om vi nå skal komme videre, er vi avhengige av å bygge ned barrierer og samle oss til en kollektiv innsats. Vi trenger en sentral kraft som samler kompetanse, erfaring og framtidstro på en måte som løfter hele miljøet og ikke bare enkeltindivider. Denne kraften må komme fra NSF sentralt, der det må legges tydelige føringer for hvordan det skal jobbes med utvikling av unge løpere.

Jeg mener NSF nå bør igangsette et arbeide som er tydelig på tre områder:

1) Reell analyse av situasjonen i dag:

 • Må danne grunnlaget for arbeidet, og bør i hovedsak omhandle trenere, kultur og treningsfilosofi.

2) Målsetting:
Vi trenger tydelige mål for utviklingsarbeidet fra sentralt hold. Jeg aldri sett eller hørt slike kommunisert.

Et konkret forslag til målsetting kan f eks være knyttet til jr-VM i 2011, 5 sesonger fram i tiden. Man trenger ikke å være bedre enn meg i hoderegning for å finne ut av hvor gamle de løperne som aspirerer til å gå jr-VM om 5 år er i dag.

1. 3 gutter blant de 10 beste, 2 blant de 6 beste
2. 2 jenter blant de 10 beste, 1 blant de 6 beste

3) Strategi for hvordan målene skal nåes:
Naturligvis den vanskeligste delen, og der jeg mener vi nå trenger en samlende sentral kraft. Jeg mener NSF må legge klare premisser til grunn, slik at vi sammen kan skape utvikling av:

 • Løpere:
  • Motivasjon til trening, klare utviklingsmål, holdninger, målretting, etc. Vi har kompendiet fra olympiatoppen som støtte i dag. Dette er meget bra, men vi trenger mer. Tekniske områder, øvelsesbank, oppbygging av treningsprogram, etc, etc.
 • Trenere:
  • Kompetanse, evne til nytenkning, læringsvillighet, entusiasme, lojalitet til systemet. Vi har jo en av verdens beste trenere på høyeste nivå, så forutsetningene bør være tilstede. Og hva gjør man i andre land? Hva gjør nederlenderne som vi stadig hører er så langt foran oss?
 • Kultur:
  • Som bla a bør preges av åpenhet, kompetanse- og erfaringsoverføring, lagfølelse og målorientering (både resultat- og prestasjonsmål). Mitt syn er at det på dette området kreves radikal forandring. Det må skapes arenaer for konstruktiv dialog og kommunikasjon. Mange har gjort dette før, og NSF kan også klare det!
 • Filosofi:
  • Bærebjelker i en felles trenings- og utviklingsfilosofi basert på kunnskap, og ikke bare erfaringer og synsing. Filosofien må omfatte områdene fysisk trening og skøytetekniske grunnprinsipper. Men kanskje også områder som mental trening, helse og kosthold. Vi har et godt grunnlag (kompendium og treningspyramide mm), men må ta dette videre. Vi må omsette teori til praksis, hvilket bla a for min del betyr å øke repertoaret av øvelser, kombinere øvelseselementer på nye måter, oppbygging av program etc.

Alt kan ikke utdypes i et kort notat, men mine grunntanker er herved formidlet. Jeg håper NSF tar utfordringen, slik at arbeidet kommer i gang. Dersom vi samler oss og forener kreftene mener jeg framtiden er lys. I motsatt fall er jeg litt mer skeptisk.

Om noen vil utveksle synspunkter eller diskutere videre er det bare å kaste seg over tastaturet, eller ringe meg på tlf 905 45452.
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.