Skøytesport - toppbanner Toppbanner Skøytesport
  Artikler/reportasjer    Arkiv    Debatt    Om oss    Tilbakemeldinger   

Debatt

Programerklæring

For å bygge videre på mitt forrige innlegg hvor jeg redegjør for fakta rundt de spekulasjonene som VG i samarbeid med en eller flere anonyme kilder forsøker å få til å se ut som en form for konspirasjon mot ”ting og folk vi ikke liker”, ønsker jeg her å offentliggjøre det grunnlaget vi som gruppe gikk ut med overfor de klubber og kretser som ønsket å støtte oss. Dette er altså vårt ”valgkampprogram”. I en demokratisk organisasjon mener vi det er riktig og viktig at ”partiers” verdigrunnlag er tilgjengelig i forkant av så viktige begivenheter som et valg av nytt styre. Programmet som offentliggjøres her er det vi er enige om å gi fokus, om vi kommer i posisjon. Og, bare for å si det, de fleste av oss er godt trente idrettsutøvere, så her er lite valgflesk, bare ren og skjær energi!

Programerklæring fra styrekandidatene foreslått av enkelte klubber og kretser:
De aktuelle styremedlemmene, vararepresentantene og prisdentkandidaten har i fellesskap blitt enige om følgende programerklæring for det vi anser vil være våre hovedfokusområder for å kunne bringe norsk skøytesport inn i den posisjon vi mener den skal ha innenfor Norsk Idrett i fremtiden:

Bringe hurtigløp tilbake til utøverne

Hurtigløp har de senere år opplevd at en stor del av talentene har forsvunnet. Man opplever hver sesong konflikter mellom sentralt og lokalt hold knyttet til blant annet uttak av løpere til representasjonsoppgaver. Vi opplever at det blir færre og færre utøvere som får slippe til i nasjonale mesterskap og internasjonale representasjonsoppgaver. Vi opplever frustrasjon blant den kvinnelige delen av utøverne over mangel på respekt for de prestasjoner som faktisk utføres. Det mangler en satsing på sprinterne våre, av begge kjønn. Mange utøvere, på ulike nivå, ønsker en annen utvikling av hurtigløpsidretten enn den praksis man opplever i dag. Derfor må vi lytte til det de som utøver hurtigløp sier, og bringe sporten tilbake til dem.

Videreføre det man lykkes med

Det er ikke slik at alt som skjer i Norsk skøytesport er dårlig. De aktiviteter som vi lykkes med i dag vil vi videreføre. Blant annet gjelder dette ”Sonja Henie”-prosjektet og den generelle nivåhevingen vi opplever i kunstløp, samt å ta vare på de få topputøverne vi har innen hurtigløp.
 
Operasjonalisere handlingsplanen – de muliges kunst

Handlingsplanen har mange gode intensjoner, men ambisjonsnivået og bredden tilsier at en operasjonalisering vil kreve en stram prioritering, nytenking og kreativ bruk av muligheter som ikke vil kreve store investeringer verken av menneskelige eller økonomiske ressurser. Vi snakker her om at det er viktig å få etablert skøyteløp i ulike former som en breddeaktivitet, fordi dette er den eneste veien til rekruttering både av mosjonister, toppløpere og sponsorer.

Følge opp arven fra 1963 – etablere felles forståelse for at Norge
verken er en A-, B- eller C-nasjon i hurtigløp
Med utgangspunkt i den kriseforståelse som lå til grunn for skøyterevolusjonen i ’63, har vi nå en unik mulighet til å få til samme type prosess som ble kjørt den gangen. På den måten å knytte sammen den mest vellykkede historiske snuoperasjon i norsk skøytesport med dagens utfordringer og på den måte revitalisere og forbedre satsingen på våre topputøvere.

Styrke klubbene

Klubbene er de organ som må gjennomføre de viktigste tiltakene for at handlingsplanens målsetninger skal kunne nås. For at de skal kunne lykkes med dette, trenger de fleste av dem bistand og hjelp fra sentralt hold, i form av rammeverk og prinsipper som gjør det enklere og mindre ressurskrevende å gjennomføre konkrete tiltak lokalt. Vi vil jobbe for å samle erfaringer fra de klubbene som lykkes på en eller flere områder, og utarbeide en ”Beste Praksis” for drift av skøyteklubber.

Økt satsing på teknologi
NSF skal etter hvert fremstå som et av de ledende særforbund innen NIF på innovativ anvendelse av moderne teknologi og forskning. For eksempel bør NSF innlede et samarbeid med ledende teknologi- og forskningsmiljø rundt forståelse av luftfriksjon og isfriksjon, samt praktisk bruk av denne forståelse i materialteknologi (herunder trikoter og skøyter). Det er naturlig at Olympiatoppen deltar i disse prosjektene som kan ha klar overføringsverdi til andre idretter. Det vil også være nærliggende å benytte moderne medie- og datateknologi som virkemiddel til å markedsføre skøytesporten både internt i egen organisasjon og ikke minst ut til den idrettsinteresserte del av befolkningen.

Leif-Harry Hansen, John Arthur Olafsen, Renate Jeppson, Terje Wasvik,
Morten Henriksen
 

(c) Skøytesport 2012
Webredaktør: Nils Einar Aas
Gjenbruk og reproduksjon av Skøytesports tekst og illustrasjoner er ikke tillatt uten etter avtale med redaksjonen. Ved referanser/linker til våre sider, skal Skøytesport oppgis som kilde og med link til den fullstendige artikkelen. Linkede sider må åpnes i fulle/egne vinduer, og IKKE inne i en ramme/frame eller på andre måter som kan gi inntrykk av at materialet er publisert av eller tilhører andre enn Skøytesport.

Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant.